Incest

Følgerne af incest kan være mange, og de varierer af forskellige grunde, men undersøgelser viser generelt, at klinisk depression, angst og PTSD er typiske følgevirkninger.

Skyld, skam og utryghed

Når incest forårsager PTSD, oplever personen invaderende erindringer, undgåelsesadfærd og et generelt højt fysiologisk alarmberedskab med en stærk årvågenhed. Men efter incest er følgerne mere komplekse, da incest kan få konsekvenser for identiteten og for evnen til at knytte sig til andre og indgå i nære relationer, fx i parforhold og seksuelle forhold. Gentagelsestvang kan også være en følge.

Incest har også konsekvenser for et menneskes selvfølelse, og oplevelserne resulterer typisk i negative grundantagelser om selvet. Følelser af skyld og skam kan være voldsomme, fordi barnet – eller ’det indre barn i den voksne’ – føler sig skyldig og beskidt. En følge heraf kan være trang til selvdestruktion.

Splittelse som beskyttelse

Dissociation er en måde psyken kan beskytte barnet på ved meget traumatiske hændelser. Ved dissociation adskiller barnet en del af sig selv eller en del af sin hukommelse. Det kan ske i en sådan grad, at der dannes hukommelsestab helt eller delvist, i forbindelse med overgrebene. Man kan huske hændelserne, men fx ikke smerterne forbundet hermed. Børn kan fx opleve at de er ’ude af kroppen’, når overgrebene sker, så de betragter begivenhederne udefra.

I terapien arbejder vi meget med de nutidige vanskeligheder i klientens liv for at bibringe en tydelig oplevelse af selvbestemmelse og grænser, der skaber klare følelser af kontrol og mestring af eget liv hos klienten.

Definitioner

Et par definitioner er nyttige: Incest er seksuelle krænkelser begået af beslægtede voksne samt stedforældre over for børn. Incest er også seksuelle krænkelser mellem søskende. Seksuelle overgreb er krænkelser, hvor en ikke beslægtet person bruger barnet eller den unge til seksuelle aktiviteter.

Både incest og seksuelle overgreb kan ske med og uden fysisk kontakt af forskellig art, og de kan være ledsaget af vold og trusler.


Incestcenter Fyn www.incestcenterfyn.dk har stor viden om incest og tilbyder terapi til nedsat pris. Man kan også få henvisning hos egen læge til psykologbehandling. Sygesikringen betaler så 60% af prisen.